Приеха областната стратегия за развитие на социалните услуги в област Габрово (2016 – 2020)

Ако Ви е харесала статията, споделете в социалните мрежи:

Приеха областната стратегия за развитие на социалните услуги в област Габрово (2016 – 2020) © Областна администрация Габрово
Приеха областната стратегия за развитие на социалните услуги в област Габрово (2016 – 2020) © Областна администрация Габрово

Областната стратегия за развитие на социалните услуги в област Габрово (2016 – 2020) беше обсъдена и приета по време на провелото се днес заседание на Областния съвет за развитие. Програмният документ задава рамката за провеждане на социалната политика на областно ниво за периода 2016-2020 година и допринася за изпълнението на секторните политики, свързани със социалните услуги в област Габрово, съобщават от пресцентъра на местната областна администрация.

Приоритетите и целите на стратегията са идентифицирани въз основа на заключенията и препоръките от направеното проучване и цялостен анализ на ситуацията и потребностите на рисковите групи в област Габрово. Изведени са три приоритетни направления: „Дългосрочна грижа за възрастни хора и хора с увреждания”; „Превенция, ранна интервенция и услуги за деца и семейства в риск” и „Човешки ресурси и сътрудничество”. „Създаване условия за пълноценен и достоен живот в общността и в семейна среда на възрастните хора и хора с увреждания според индивидуалните им потребности. Развитие на нови и осигуряване устойчивост на съществуващите услуги, насочени към подкрепа на семейства и индивиди за задържане в тяхната семейна и домашна среда, развитие на умения, превенция на насилие, рисково поведение и социална маргинализация. Насърчаване развитието на човешките ресурси в социалната сфера и осигуряване подкрепата на всички заинтересовани страни в процеса по предоставяне на социални услуги” – са общите цели поставени към всяко едно от трите направления.

„В Стратегията са описани в детайли мерките, дейностите и индикаторите за постигане на тези цели, системата за мониторинг и оценка, отговорностите и ролите на общините и институциите на областно ниво, доставчиците на услуги и другите заинтересовани страни, необходимите човешки и финансови ресурси, както и времевия график за изпълнението всичко това.” – коментира още областният управител на Габрово.

Областната стратегия за развитие на социалните услуги ще се изпълнява на областно и общинско ниво с общите усилия на всички заинтересовани страни в съответствие с техните компетенции, идентифицирани потребности на групите в риск и планираните дейности за посрещането им. Общините отговарят за цялостното изпълнение на Oбластната стратегия за развитие на социалните услуги на тяхната територия. За тази цел те разработват, приемат и прилагат общински стратегии развитие на социалните услуги и план за действие. Условие за изпълнението на планирания обем социални услуги и постигане на качеството на услугите в съответствие със съвременните стандарти е изграждането на квалифициран персонал.

Стратегията се основава на принципите на приемственост, последователност, съгласуваност на политиките, партньорство между институциите и социалните партньори, прозрачност и информираност на обществото. Тя зачита основните човешки права, утвърдени в международните документи и конвенции за защита на правата на човека и основните свободи. „В този смисъл предлаганите в нея цели и дейности са в хармония с правото на всяко човешко същество да развие максимално своите възможности, без значение на етническа принадлежност, пол, увреждане, възраст, социално положение. За постигането на тези цели Oбластната стратегия предвижда развиването на устойчива и ефективна система от качествени и достъпни социални услуги, които поставят в своя център ползвателя, отговарят на нуждите на общността и осигуряват равен достъп.”- обясни областният управител на Габрово Николай Сираков и допълни, че основна ценност за стратегията е всяко човешко същество със своята уникалност на възможностите. Чрез областната стратегия област Габрово се присъединява и към европейските принципи на хуманност и солидарност като осигурява достъпни и качествени социални услуги в област Габрово, интеграция на общности и индивиди, пълноценна реализация и грижа за хората от рисковите групи.

Областната стратегия за развитие на социалните услуги ще бъде достъпна на интернет страницата на Областна администрация – Габрово след утвърждаването й.


Ако Ви е харесала статията, споделете в социалните мрежи:
error: Съдържанието на сайта е защитено от авторско право.