Данни за област Габрово в "Регионални профили: показатели за развитие 2016" - Институт за пазарна икономика

Изследване за област Габрово: лошо демографско състояние, ниски местни данъци и най-много усвоени евросредства

Ако Ви е харесала статията, споделете в социалните мрежи:

Данни за област Габрово в "Регионални профили: показатели за развитие 2016" - Институт за пазарна икономика
Данни за област Габрово в „Регионални профили: показатели за развитие 2016“ – Институт за пазарна икономика

 

Институтът за пазарна икономика (ИПИ) представи на 29 ноември 2016 г. своето пето годишно издание на изследването на социално-икономическото състояние и развитие на областите в България – „Регионални профили: показатели за развитие 2016“.

Обобщените данни за област Габрово тази година показват няколко ключови характеристики:

  • Област Габрово е с най-влошената възрастова структура на населението в страната. Отношението на населението на възраст 65 и повече години към населението на 0–14 години в областта се влошава и вече е с 65% по-високо от средното за страната.
  • По икономическо и по социално развитие област Габрово се позиционира на второ място в страната след столицата.
  • Габрово е на пето място по най-висок БВП на човек от населението, доходите на населението изпреварват средните стойности за страната, а заплатите се повишават устойчиво.
  • За пета поредна година общините в областта усвояват най-много европейски средства на човек от населението.
  • Показателите за образование и здравеопазване показват сравнително добро състояние на тези сектори в областта.
  • Натовареността на съдиите е сравнително ниска, което вероятно допринася за бързото правораздаване. Разкриваемостта на престъпленията е по-висока от средната за страната.
  • Посещенията в кината, театрите, музеите и библиотеките в областта поставят Габрово на второ място в страната по интензивност на културния живот веднага след столицата.
  • Габрово е сред областите със сравнително добро развитие на електронното правителство и предоставянето на административни услуги на „едно гише”, а общинските администрации в областта получават относително високи оценки за прозрачност.

Според изследването на ИПИ област Габрово попада заедно с Кюстендил и Перник в един общ тип регионален профил, обединен като „Лошо демографско състояние, ниски местни данъци, най-ниска детска смъртност“. Повече за типовете регионални профили може да прочетете тук.

Данни за област Габрово в "Регионални профили: показатели за развитие 2016" - Институт за пазарна икономика
Данни за област Габрово в „Регионални профили: показатели за развитие 2016“ – Институт за пазарна икономика

 

Представяме ви обобщението на данните на ИПИ в различните сектори на икономическото и социалното развитие:

Доходи и условия на живот

Габрово е на пето място по най-висок БВП на човек от населението

Заради бързото влошаване на демографската картина БВП на човек от населението на областта стабилно се повишава след 2010 г. и през 2014 г. Габрово е на пето място по най-висок БВП на човек от населението – 9804 лв. През 2015 г. доходите в областта се повишават до 5102 лв. на лице от домакинството и изпреварват средните стойности за страната (4953 лв.).

Данни за област Габрово в "Регионални профили: показатели за развитие 2016" - Институт за пазарна икономика
Данни за област Габрово в „Регионални профили: показатели за развитие 2016“ – Институт за пазарна икономика

Пазар на труда

Висока икономическа активност и неблагоприятен коефициент на демографско заместване

И през 2015 г. Габрово е сред областите с най-висока икономическа активност на трудоспособното население – 73,0% при 69,3% за страната.

В следствие на протичащите демографски процеси областта е с втория най-неблагоприятен коефициент на демографско заместване, изразен като съотношение на населението на възраст 15–19 години към това на възраст 60–64 години – 48,1% през 2015 г. при 63,5% за страната. Това означава, че на всеки 100 души, на които предстои излизане от пазара на труда в близките няколко години, отговарят само 48 младежи, на които им предстои да се включат в него.

Инвестиции

Общините в област Габрово усвояват най-много европейски средства в страната

За пета поредна година общините в областта усвояват най-много европейски средства на човек от населението. Към 31 май 2016 г. стойността на изплатените суми по договори на общините като бенефициенти по оперативните програми в област Габрово е 1443,8 лв./човек, или двойно над средните стойности за страната (688,8 лв./човек). В рамките на областта най-много средства усвояват общините Габрово (2046,6 лв./човек) и Трявна (1315,2 лв./човек), а най-малко – община Дряново (242,3 лв./човек).

Инфраструктура

Нисък дял на първокласни пътища и хора с достъп до интернет

Делът на първокласните пътища в област Габрово е относително нисък. През 2015 г. след увеличаване за пета поредна година делът на пътната настилка в добро състояние в областта достига 42,2% при 40,7% за страната.

Сравнително малко хора имат достъп и използват интернет. През 2015 г. домакинствата с достъп до интернет в област Габрово са 49,4% (при 59,1% за страната), а делът на хората на възраст между 16 и 74 години, използвали интернет през последната една година, е 54,8% (при 60,3% за страната).

Данъци и такси

Област Габрово е с благоприятен данъчен климат

Сравнително ниските местни данъци и такси в общините в Габрово нареждат областта сред тези с най-благоприятен данъчен климат. През 2016 г. община Севлиево повишава ставките и на четирите разглеждани данъка, а община Габрово – на данъка върху превозните средства и леките автомобили (с мощност 74–110 kW). Таксата за битови отпадъци за нежилищните имоти на юридическите лица не се променя и средната стойност в областта остава двойно по-ниска от средната за страната. Значително по-ниски са и ставките за годишния патентен данък за търговия на дребно.

Администрация

Високи оценки за прозрачност и почтеност на администрацията

Развитието на електронното правителство и предоставянето на административни услуги на „едно гише” в областта е по-добро в сравнение с общото за страната през 2016 г. Габрово е и сред областите с най-високи оценки в Индекса на местната система за почтеност и в Рейтинга на активната прозрачност на органите на местно самоуправление на Фондация „ПДИ”. През 2016 г. Рейтингът на активната прозрачност на органите на местно самоуправление в областта е 61,3% при 54,2% за страната. И четирите общини в областта получават оценки над 50%, а най-високо е оценена прозрачността на община Севлиево – 65,6%.

Демография

Двойно по-нисък естествен прираст от средния за страната

След бързо влошаване на демографската картина в областта през последните години Габрово изпреварва Видин и се превръща в областта с най-висок коефициент на възрастова зависимост като отношение на населението на 65 и повече години към населението на 0–14 години. През 2015 г. той достига 242,1% при 146,4% за страната. Коефициентът на естествен прираст намалява до –12,5‰, което е двойно по-ниско от средния за страната (–6,2‰).

В допълнение, коефициентът на възрастова зависимост като отношение на населението на 65 и повече години към това на 15–64 години в област Габрово е вторият най-висок в страната (след този във Видин). Габрово е и сред областите с най-нисък механичен прираст – през 2015 г. той достига до –5,5‰.

Образование

Увеличават се студентите в област Габрово

През 2015 г. коефициентът на записване на населението на областта в V–VIII клас се повишава до 78,7% и изпреварва средния за страната (78,3%), който пък намалява спрямо 2014 г.

Зрелостниците в областта се представят сравнително добре на матурите по БЕЛ през 2016 г. Габрово е сред областите със сравнително малък дял на слабите оценки. Средният успех намалява, но остава близо до този за страната.

Габрово е една от малкото области, в които студентите се увеличават през последните няколко години. През 2015 г. те достигат 6612, или 57 студенти на 1000 души от населението при 36 на 1000 души за страната.

Здравеопазване

Габрово – сред областите с най-голям дял на здравноосигурени лица и най-нисък коефициент на детска смъртност

Габрово е и сред областите с най-голям дял на здравноосигурените лица. През 2015 г. той нараства до 95,5% от населението при 88,5% за страната. Броят на леглата в болниците спрямо населението също е сравнително висок. През 2015 г. в МБАЛ има 5,3 легла на 1000 души от населението при 4,6 на 1000 души за страната.

Сравнително високият достъп на населението до лекари и болнично лечение обуславя и високия брой постъпили болни за лечение спрямо населението, т.е. населението на Габрово разчита на здравни грижи в областта.

Коефициентът на детска смъртност е сред най-ниските в България и през 2015 г.

Сигурност и правосъдие

Бързо правораздаване и висок дял на разкрити престъпления

В област Габрово натовареността на съдиите е сравнително ниска, което води и до сравнително бързо правораздаване и през 2015 г. Делът на наказателните дела, приключили в 3-месечен срок в областта, е 95,0% при 88,1% за страната, а този на висящите дела – 6,2% при 9,4% за страната.

През 2015 г. броят на регистрираните престъпления срещу личността и собствеността в областта се увеличава слабо след няколкогодишен спад, но все пак остава около средния за страната спрямо населението – 13,5 на 1000 души в областта при 13,6 на 1000 души за страната. Въпреки съизмеримостта на регистрираните престъпления в областта и страната в Габрово се разкриват много по-голяма част от престъпленията. През 2015 г. делът на разкритите престъпления в областта е 51,2% при 39,2% за страната.

Околна среда

Най-малко емисии на въглероден диоксид в атмосферата

Предвид преобладаващото градско население и високото икономическо развитие на областта сравнително голяма част от населението живее в селища с обществена канализация (85,2% при 74,9% за страната) и има достъп до канализация, свързана с ПСОВ (66,8% при 56,8% за страната), през 2014 г.

Габрово е и една от областите с най-малко емисии на въглероден диоксид в атмосферата – 31,0 т вредни емисии на кв.км, или 10 пъти по-малко от средната за страната стойност от 314,5 т/кв.км.

Култура

На първо място по брой посещения в музеите

През 2015 г. областта отново е на първо място по брой посещения в музеите на 1000 души от населението – близо 350 000, или 2979 на 1000 души от населението при 664 на 1000 души в страната. Театрите в областта също успяват да привлекат повече хора от средните стойности за страната. През 2015 г. са отчетени 43 000 посещения, или 370 на 1000 души от населението при 302 за страната.

През 2015 г. посещенията в библиотеките в областта нарастват и Габрово изпреварва останалата част от страната по брой на посещенията спрямо населението. Посещенията в кината в областта нарастват до 379 на 1000 души, но все още остават 2 пъти по-ниски от средните за страната.

Като цяло Габрово се нарежда на второ място в страната по интензивност на културния живот веднага след столицата.

Пълните данни за област Габрово може да прочетете тук.


Ако Ви е харесала статията, споделете в социалните мрежи:
error: Съдържанието на сайта е защитено от авторско право.