Област Габрово

ИПИ за област Габрово през 2019: похвала за култура и образование, тревога за демография и околна среда

Ако Ви е харесала статията, споделете в социалните мрежи:

Институтът за пазарна икономика представи на 30 януари 2020 г. осмото поредно изследване „Регионални профили: показатели за развитие”. Изследването се основава на 62 индикатора за икономическата и социалната среда в 28-те области в страната. Габрово Daily направи обзор на социалните показатели за област Габрово в изследването „Регионални профили: Показатели за развитие 2019“:

Ако ви интересува обзора на икономическите показатели на област Габрово за 2019 г. според изследването „Регионални профили: Показатели за развитие 2019“, прочетете статията на Габрово Daily Какво е икономическото развитие на област Габрово през 2019 г. – ИПИ представи изследването си

Областта предлага относително добри условия за образование, като училищното обхваща почти цялата релевантна кохорта, а учениците постигат малко над средните резултати за страната на изпитите. Много голямо покритие – 96% от цялото население – се наблюдава по отношение на здравноосигурените лица в областта, а броят на лекарите спрямо населението е съпоставим със средните стойности. Въпреки че не се представя най-зле, Габрово има подчертано отрицателни демографски тенденции, особено по отношение на естествения прираст, който е два пъти по-нисък от средния за страната. Миграцията също е негативна, а намаляването на числеността на населението е ясно видимо и в чувствителния спад на неговата гъстота. Характерно е и силното му застаряване. Благодарение на доста ниската натовареност на съдиите правораздавателната система в областта работи значително по-ефективно от тази на повечето области. Околната среда в Габрово също e в добро състояние, но повод за притеснение е ръстът на количеството генерирани битови отпадъци в нея. Благодарение на високата посещаемост на музеи областта получава много добра оценка и в сферата на културата.

Демография на област Габрово

След Видин и Кюстендил Габрово е областта с най-негативни демографски показатели в България. През 2018 г. коефициентът на естествен прираст на населението се подобрява леко до –13,2‰, което е двойно над средните за страната –6,5‰, в резултат на което населението й се свива много бързо. Тенденцията допълнително се влошава и от отрицателния механичен прираст (–3,7‰), независимо че икономическото развитие през последните години помага за понижаването на отлива на хора от областта. Намаляването на жителите на Габрово личи и от спада на гъстотата на населението в урбанизираните територии – от 1514 на 1253 души/кв.км в рамките на десетилетие.

Областта има голям дял на градското население – 82% от всички жители през 2018 г., като по-голям е делът само във Варна и в столицата. Силното й застаряване личи в коефициентите на възрастова зависимост – на всеки 100 души във възрастовата група 15–64 години се падат по 48 на 65+ години, а на всеки 100 между 0 и 14 години – 247 на 65+ години. Първият индикатор е по-негативен единствено във Видин, а по втория Габрово оглавява отрицателната класация.

Образование в област Габрово

Габрово е сред областите с голям брой студенти – през 2018 г. те са 47 на 1000 души. Делът им е чувствително над средния за страната – 32 на 1000 души, но подобно на останалите области с университети той намалява през последните години вследствие на общия спад на населението в релевантната кохорта. В училищното образование Габрово се справя много добре с обхващането на учениците, като през 2018 г. коефициентът на записването им в V–VIII клас e 95,5% на фона на 87,4% средно за страната и е с тенденция към подобряване през последните две години. Tова е най-добрият резултат за страната. Делът на повтарящите ученици в областта – под 1%, също е по-нисък от средния за страната. Същото се отнася и за дела на отпадналите ученици – 2,33%, но се влошава през последните години. Областта се представя малко по-добре от средното на зрелостните изпити със средна оценка 4,10 по БЕЛ през 2019 г., а делът на слабите оценки е 7,8%. Ако трябва да говорим за забележим проблем с образованието на Габрово, това е броят на преподавателите – едва 80 на всеки 1000 ученици, но пък с тенденция към подобряване след 2013 г.

Здравеопазване в област Габрово

Достъпът до общопрактикуващи лекари в област Габрово е малко по-лесен от обичайното за страната със средно 1518 души на всеки от тях през 2018 г. и за разлика от повечето области не се наблюдава значително влошаване в последно време. За сметка на това в нея има по-малък брой лекари специалисти – един на 450 души от населението спрямо един на 424 души средно за страната. Областта има и най-доброто покритие на здравната система в България – 96% от населението и` е здравноосигурено спрямо 88% средно за страната. Многопрофилните болници в областта имат по-малко легла – 4,6 на 1000 души от населението спрямо средно 5,3. Преминалите болни за лечение в МБАЛ през 2018 г. са 240 души на 1000 души от населението и` в сравнение със 171 души средно за страната. Коефициентът на детска смъртност в област Габрово също е относително нисък – 5,4‰.

Сигурност и правосъдие в област Габрово

Габрово се характеризира с ефективно работеща правосъдна система, като делът на приключилите наказателни дела в рамките на 3 месеца е 94% през 2018 г. спрямо 90% средно за страната. Относително малък е и делът на висящите наказателни дела – 6,5% спрямо 8,7%. Добрата ефикасност обаче най-вероятно е резултат на ниската натовареност на съдиите, тъй като те разглеждат 6,1 наказателни дела средно на месец спрямо 9,2 за страната, а броят на делата постепенно намалява през последните две години. Самите престъпления обаче не са чувствително по-малко, като през 2018 г. са регистрирани 11,4 престъпления срещу личността и собствеността на 1000 души население. Областта се характеризира и с добра разкриваемост, като 65% от регистрираните престъпления през 2018 г. са били разкрити на фона на 49% средно за страната.

Околна среда на област Габрово

Количеството битов отпадък в областта е най-високото за страната – 580 кг/човек годишно през 2018 г., и нараства значително през последните години. Достъпът до канализация в Габрово през 2017 г. е сравнително добър – 85% от домакинствата имат такава спрямо 76% средно за страната, а за 74% от тях канализацията е свързана с пречиствателна станция спрямо средно 63%. Областта е и сред тези с голяма чистота на атмосферния въздух – 23,8 т/кв.км въглеродни емисии, въпреки силната си преработваща промишленост.

Култура в област Габрово

Габрово получава много добрата си оценка в категория култура, тъй като е първенец по посещения в музеите – 3553 средногодишно на 1000 души население, почти пет пъти над средното за страната. Малко по-голям интерес има и към театрите – 405 спрямо 340 посещения средно на 1000 души, но посещенията на кината (339 посещения) и библиотеките (595 посещения) са сравнително по-малко.

Пълната информация за област Габрово може да прегледате тук

Цялото изследване „Регионални профили“ 2019 може да изтеглите тук


Ако Ви е харесала статията, споделете в социалните мрежи:
Categories Общество

Габрово Daily е независима онлайн медия с новини за Габрово, Севлиево, Дряново и Трявна в разделите общество, икономика, образование, култура, спорт, история, изкуства и др. Медийната група на Габрово Daily включва новинарския сайт www.gabrovodaily.info, портала www.gabrovo.net, бизнес портала www.biz.gabrovo.net, Онлайн Енциклопедия Габрово www.gabrovowiki.com, Онлайн музей на Габрово www.gabrovodaily.info. Националните ни медии са сайтът за благотворителност и доброволчество "Добрите българи" www.dobrite.bg и националния исторически сайт "Сторник" www.stornik.org. Медията Габрово Daily е създадена на 17 юни 2014 г. от Момчил Цонев - журналист, писател, културен мениджър, специалист по уеб и дигитален маркетинг. За контакти с нас и запитвания за партньорства и реклама: editor@gabrovodaily.info

error: Съдържанието на сайта е защитено от авторско право.