Среща на фокус-група по проблемите на кариерното ориентиране в училище в Габрово © ЦКО Габрово

Родители в Габрово искат повече часове по кариерно ориентиране в училище

Ако Ви е харесала статията, споделете в социалните мрежи:

Среща на фокус-група по проблемите на кариерното ориентиране в училище в Габрово © ЦКО Габрово
Среща на фокус-група по проблемите на кариерното ориентиране в училище в Габрово © ЦКО Габрово

Родители в Габрово заявиха желанието си да се провеждат повече и по-разнообразни дейности с децата, съобщават от Център за кариерно ориентиране Габрово. Наред с обученията, интерактивните упражнения, дискусиите по тематични филми и работата в националния портал за кариерно ориентиране родителите желаят децата да посещават реални работни места и да се срещат с хора, упражняващи определени професии. Родителите виждат полза децата да добият реална представа за упражнявания от професионалистите труд, за да могат да направят информиран избор на образование и професия.

Това се случи по време на среща на фокус-група по проблемите на кариерното ориентиране в училище с участие на родители и кариерни консултанти, която се проведе на 23 март в ОУ „Неофит Рилски“ Габрово.

ОЩЕ ПО ТЕМАТА

Областният управител Николай Сираков откри клуб „Кариера“ в ПТГ „Д-р Никола Василиади“

Откриха Клуб „Кариера“ в ПМГ „Акад. Иван Гюзелев“ – пилотно в страната

Родителите приветстват дейностите по кариерно ориентиране в училище и смятат, че те трябва да се случват по-интензивно в прогимназиален етап, тъй като тогава децата имат най-голяма нужда от помощ.

Към момента Министерство на образованието и науката изпробва в 42 пилотни училища програма за кариерно ориентиране на ниво училише. Успешните практики от апробирането на програмата ще бъдат предложени за въвеждане във всички училища в страната.

Прог­ра­ма­та обе­ди­ня­ва всич­ки съз­да­де­ни до момента ре­сур­си и доб­ри прак­ти­ки, ка­то да­ва на­со­ки за ор­га­ни­зи­ра­не на дей­нос­ти­те по ка­ри­ер­но ори­ен­ти­ра­не в учи­ли­ще, та­ка че да се оси­гу­ри ця­лос­т­ност, сис­тем­ност и ефек­тив­ност на уси­ли­я­та по ка­ри­ер­но ори­ен­ти­ра­не на уче­ни­ци­те.

Срещата бе организирана от Център за кариерно ориентиране – област Габрово със съдействието на директора на училището Мая Колева. Събитието се осъществява в рамките на проект на Министерството на образованието и науката- BG05M2OP001-2.001-0001 „Система за кариерно ориентиране в училищното образование“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез европейските структурни и инвестиционни фондове.


Ако Ви е харесала статията, споделете в социалните мрежи:
Categories Образование

Габрово Daily е независима онлайн медия с новини за Габрово, Севлиево, Дряново и Трявна в разделите общество, икономика, образование, култура, спорт, история, изкуства и др. Медийната група на Габрово Daily включва новинарския сайт www.gabrovodaily.info, портала www.gabrovo.net, бизнес портала www.biz.gabrovo.net, Онлайн Енциклопедия Габрово www.gabrovowiki.com, Онлайн музей на Габрово www.gabrovodaily.info. Националните ни медии са сайтът за благотворителност и доброволчество "Добрите българи" www.dobrite.bg и националния исторически сайт "Сторник" www.stornik.org. Медията Габрово Daily е създадена на 17 юни 2014 г. от Момчил Цонев - журналист, писател, културен мениджър, специалист по уеб и дигитален маркетинг. За контакти с нас и запитвания за партньорства и реклама: editor@gabrovodaily.info

error: Съдържанието на сайта е защитено от авторско право.