Бизнес портал за Габрово biz.gabrovo.net

Още ли сме първенец по икономическо развитие – ИПИ с изследване за област Габрово през 2019 г.

Ако Ви е харесала статията, споделете в социалните мрежи:

Институтът за пазарна икономика представи на 30 януари 2020 г. осмото поредно изследване „Регионални профили: показатели за развитие”. Изследването се основава на 62 индикатора за икономическата и социалната среда в 28-те области в страната. Габрово Daily направи обзор на икономическите показатели за област Габрово в изследването „Регионални профили: Показатели за развитие 2019“:

Доходите и условията на живот в област Габрово се приближават до средните за страната стойности, като БВП на човек от населението достига до 87% от средното за страната, а средната годишна заплата вече е прехвърлила 10 хил. лв. В областта има и значително по-ниски от средните за страната дялове на живеещите под линията на бедността и такива с материални лишения. Пазарът на труда се възстановява след кризата сравнително бързо, като безработицата вече е много ниска, но заетостта все още не е достигнала пиковите си равнища от 2008 г. Работната сила на Габрово има голям дял на висшисти, а най-сериозната заплаха пред нея остават демографските процеси. Областта традиционно е шампион по усвояване на средства от европейските фондове, но за сметка на това изглежда, че общата инвестиционна дейност е преминала своя пик за този икономически цикъл. Габрово се радва на относително гъста и висококачествена инфраструктура, а през последните години местните данъци остават постоянни и сравнително ниски. Равнището на административно развитие също е добро.

Доходи и условия на живот в област Габрово

В периода между 2010 и 2017 г. относителният размер на БВП на човек от населението в област Габрово се повишава от 79 на 87% от средното за страната, достигайки 12 363 лв. Въпреки че възлиза на 85% от средната за страната, увеличението на средногодишната брутна заплата в областта следва средния темп на национално ниво, като през 2017 г. за пръв път преминава 10 хил. лв. През 2018 г. относителният дял на населението, живеещо под линията на бедността, спада до 14,6% при средно ниво за страната 22%. Още по-нисък е относителният дял на живеещите в материални лишения – 9,6%, което е около два пъти по-ниско ниво от средното за страната.

Пазар на труда в област Габрово

Пазарът на труда в област Габрово се възстановява от кризата по-бързо от този в много други области на страната. През 2018 г. средногодишният коефициент на безработица спада до 4,5% – най-ниското ниво от 2009 г. насам. Заетостта на населението на 15–64 години остава под рекордните 69,4% от 2008 г., но е съвсем близо до средните за страната 67,7%. Образователната структура на работната сила е относително по-благоприятна от средната за страната, особено що се отнася до ниския дял на лицата с основно и по-ниско образование в областта (едва 14,5%). Предизвикателство пред по-нататъшното развитие на трудовия пазар представлява основно ниският коефициент на демографско заместване. През 2018 г. той възлиза на 50,7%, което означава, че на всеки 100 души на 60–64 години, на които предстои да напуснат работната сила, се падат 50 души на възраст 15–19 години, които да заемат тяхното място. Средният коефициент за страната е 65,7%.

Инвестиции в област Габрово

Към 15 юни 2019 г. област Габрово е на първо място в страната по усвоени европейски средства на глава от населението – 3234 лв./човек при средно 1803 лв./човек за страната. Най-висока усвояемост постига община Габрово (4264 лв./човек), а най-ниска – община Дряново (779 лв./човек).
След достигането на рекордни нива през 2014 и 2015 г., разходите на предприятията за придобиване на ДМА спадат видимо. През 2017 г. те възлизат на 1965 лв./човек, което е с 21% под средното ниво за страната. Въпреки това инвестиционната атрактивност на областта е сравнително висока, което личи и от интереса на чуждестранните инвеститори. В съотношение с броя на населението Габрово е петата най-атрактивна област за ПЧИ в страната след областите София (столица), София, Бургас и Варна. Към края на 2017 г. номиналният размер на ПЧИ в областта възлиза на 326 млн. евро, като нараства всяка година от 2013 г. насам.

Инфраструктура в област Габрово

Добрата оценка на Габрово в сферата на инфраструктурата е до голяма степен следствие от сравнително малката по размер територия на областта. В резултат на това гъстотата както на пътната, така и на железопътната мрежа е по-висока от средната за страната, а относителният дял на пътищата с добро състояние на пътната настилка (39%) е близо до средния за страната. Известен недостатък на областта е сравнително ниският дял на първокласните пътища (17,1% спрямо 18,4% за страната), както и липсата на магистрален път.

През 2018 г. относителният дял на домакинствата с достъп до интернет достига 70,6%, което е малко под средната стойност за страната (72,1%).

Данъци и такси в област Габрово

Област Габрово се характеризира с благоприятна и рядко променяща се данъчна среда, особено по отношение на размера на данъците върху недвижимите имоти. Единствената по-значителна промяна през последните години е увеличението на годишния данък върху недвижимите имоти на юридическите лица в община Севлиево от 1,50 на 2,20‰ през 2016 г.

Осредненият за областта размер на данъка за прехвърляне на собственост (2,21%) е третият най-нисък за цялата страна след този в Благоевград и Кюстендил. По-ниски от средните са още ставките за годишния данък върху недвижимите имоти на юридическите лица (1,75‰ при средно ниво от 1,95‰) и за патентния данък за търговия на дребно (8,88 лв./кв.м при средно ниво от 12,94 лв./кв.м).

Администрация в област Габрово

Средната оценка, която общините от областта получават в Рейтинга на активната прозрачност на ПДИ през 2019 г., е 80%. С този резултат общините от област Габрово си делят първото място за най-висока прозрачност с общините от област Добрич.
От 2007 г. насам Габрово неизменно се нарежда сред общините с по-висок от средния за страната относителен дял на включените в кадастъра територии. През 2018 г. това важи за 77,5% от територията на областта при средно ниво за страната 72,4%.
Самооценката на местната администрация за готовността и` за обслужване на гражданите и бизнеса на едно гише достига 3,12 точки от 5,00 при средно 3,07 от 5,00 за страната. Известно изоставане от средните за страната стойности се наблюдава единствено при качеството и обхвата на предоставяните електронни услуги.

В сферата на образованието регионалната карта изглежда различно. Столицата отново е напред, но следващите я области, като Габрово, Смолян, Варна и Велико Търново, показват добри резултати в отделни категории. В област Габрово се регистрира най-високият коефициент на записване на населението в V–VIII клас – над 95% за 2018 г., при едва около 76% в Добрич и Търговище.

Пълната информация за област Габрово може да прегледате тук

Цялото изследване „Регионални профили“ 2019 може да изтеглите тук

Повече за икономиката и бизнеса на Габрово може да научите от бизнес портала biz.gabrovo.net.

ОЩЕ ПО ТЕМАТА

Изследването на ИПИ за област Габрово за 2018 г.: ИПИ: София и Габрово са областите с най-добри икономически показатели

Изследването на ИПИ за област Габрово за 2017 г.: ИПИ: Област Габрово е отличник по икономически индикатори

Изследване на ИПИ за област Габрово за 2016 г.: ИПИ: Област Габрово е на второ място след столицата по икономическо и социално развитие


Ако Ви е харесала статията, споделете в социалните мрежи:
Categories Икономика

Габрово Daily е независима онлайн медия с новини за Габрово, Севлиево, Дряново и Трявна в разделите общество, икономика, образование, култура, спорт, история, изкуства и др. Медийната група на Габрово Daily включва новинарския сайт www.gabrovodaily.info, портала www.gabrovo.net, бизнес портала www.biz.gabrovo.net, Онлайн Енциклопедия Габрово www.gabrovowiki.com, Онлайн музей на Габрово www.gabrovodaily.info. Националните ни медии са сайтът за благотворителност и доброволчество "Добрите българи" www.dobrite.bg и националния исторически сайт "Сторник" www.stornik.org. Медията Габрово Daily е създадена на 17 юни 2014 г. от Момчил Цонев - журналист, писател, културен мениджър, специалист по уеб и дигитален маркетинг. За контакти с нас и запитвания за партньорства и реклама: editor@gabrovodaily.info

error: Съдържанието на сайта е защитено от авторско право.