Национален парк „Централен Балкан“ стана биосферен резерват на ЮНЕСКО

Национален парк "Централен Балкан" © visitcentralbalkan.net

Национален парк „Централен Балкан“ © visitcentralbalkan.net

Национален парк „Централен Балкан“ получи сертификат за биосферен резерват на ЮНЕСКО, съобщават от Министерството на околната среда и водите. Работно заседание на Националния комитет (НК) по Програмата „Човекът и биосферата“ на ЮНЕСКО беше проведено на 17 ноември 2017 г. в МОСВ. На него бяха представени решенията от 29-та сесия на Междуправителствения координационен съвет (MAB – ICC) към Програмата „Човек и биосфера“ на 12 – 15 юни 2017 г. За биосферни резервати бяха обявени и „Червената стена“, „Сребърна“ и „Узунбуджак“.

Какво е биосферен резерват на ЮНЕСКО?

Програмата „Човекът и биосферата” към ЮНЕСКО започва рабoта през 1976 г. Целта й е да бъде създадена световна мрежа от биосферни резервати, в която да бъдат съхранени образци от неповлияни от човешката дейност природни екосистеми. България се присъединява към програмата МАВ през 1977 г., като включва в мрежата 16 стриктни резервата, с което се превръща в една от страните с най-представителните мрежи от биосферни резервати в Европа.

Биосферните резервати следва да стимулират и устойчивото развитие на местните общности. Затова следва да бъдат обособени освен зони за строга защита и „буферни“ зони, както и „преходни“ зони, в които се поощрява прилагането на устойчиви практики, гарантиращи икономическо развитие на съответните региони, и опазване на природата в тях.

Членството към световната мрежа на биосферните резервати е международно признание за съответната територия, управлявана по целесъобразен и устойчив начин, съгласно националното законодателство и в съответствие с общоприетите принципи за добро управление.

На 17 ноември 2017 г. председателят на Националния комитет – г-н Владимир Владимиров от Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания, връчи сертификатите на новообявените четири биосферни парка на представители на заинтересованите общини, сред които и Севлиево.

Според съвременната концепция за биосферни резервати се изисква обявяването на тези територии да става с пълната подкрепа от страна на местните институции и общности. Преди номиниране на дадена територия за биосферен парк общините, чиито землища се включват в границите му, трябва да дадат своето изрично съгласие с решение на общинския съвет.

При обявяване на нови биосферни паркове трябва да има съгласие и на останалите заинтересовани институции – Министерство на земеделието, храните и горите (МЗХГ), Изпълнителна агенция по горите (ИАГ) и Националния комитет по Програмата, в който участват представители на всички заинтересовани държавни, научни и образователни институции, НПО и общини.