Витата стена край Габрово

Габрово подготвя проект за опазване на Витата стена

Витата стена край ГабровоКонцепция на проект за защитена зона „Витата стена“ внесе Община Габрово за одобрение в Европейската комисия. Общият бюджет на проекта е 850 000 евро, 60% от които са безвъзмездна помощ на програмата, а останалите средства са за сметка на кандидатстващата организация и нейните партньори. Планира се проектът да се изпълнява от 2015 до 2021 г.

Целта е опазване, поддържане и възстановяване на биологичното разнообразие в защитената зона. Разработката е подготвена по приоритетна област „Природа и биологично разнообразие“ на подпрограма „Околна среда“ и обхваща период в рамките на многогодишната програма на ЕС „Лайф“ 2014-2017 г. В случай че концепцията на Община Габрово бъде одобрена, ще последва кандидатстване с цялостно проектно предложение, като срокът за това е 15 април 2015 г.

Проектът е насочен към устойчиво опазване на дивата флора и фауна, както и на застрашени от изчезване и рядко разпространени природни местообитания. Предвиждат се дейности за защита на местообитания на горски видове прилепи, възстановяване на полуестествена суха тревна и храстова растителност – естествено местообитание на дивата орхидея, опазване на дървета от видовете дъб, габър и бук.

Планирано е да бъде инсталирана система за противопожарна защита и управление на риска от пожари в защитената зона, както и видео и ултразвуков детектор за мониторинг на местообитанията на прилепите. Засегнати от пожари и сеч райони ще бъдат залесени с характерни дървесни видове и ще бъдат поставени табели с имената на защитените растения. Заложени са мерки за контрол върху изваждане на мъртва дървесина и въвеждане на забрана за гола сеч и отстраняване на стари дървета.

В обхвата на дейностите е включена обмяна на добри практики с публични и частни организации, работещи в областта на опазване на биоразнообразието, от други държави-членки на ЕС. За осигуряване на устойчивост на мерките, ще се проведат обучения за земеделски производители, животновъди и за служители, работещи в системата за управление на горите в защитени зони от екологичната мрежа „Натура 2000“.

Проектната идея следва целите на Национална приоритетна рамка за действие по „Натура 2000“ и Общинския план за развитие на Община Габрово за периода 2014-2020 г. , в това число – поставените стратегически цели за защита, рехабилитация и поддържане на биологичното и ландшафтното разнообразие и управление на риска от природни бедствия.

Фотография: gabrovo.bg

Categories Общество
Gabrovo Daily

Габрово Daily е независима онлайн медия с новини за Габрово, Севлиево, Дряново и Трявна в разделите общество, икономика, образование, култура, спорт, история, изкуства и др. Габрово Daily е част от най-голямата онлайн медийна група в Габрово, която включва портала www.gabrovo.net, бизнес портала www.biz.gabrovo.net, Онлайн Енциклопедия Габрово www.gabrovowiki.com. От 2018 г. стартира и собствен онлайн телевизионен канал - Gabrovo.net TV. В края на 2018 г. Габрово Daily и общността "Бъдещност за Габрово" учредиха отличията "Габровец на годината". Медията Габрово Daily е създадена на 17 юни 2014 г. от Момчил Цонев - журналист, писател, културен мениджър, специалист по уеб и дигитален маркетинг, обявен за една от 10-те най-изявени млади личности на България за 2019 г. от Международната младежка камара. За контакти с нас и запитвания за партньорства и реклама: editor@gabrovodaily.info

error: Съдържанието на сайта е защитено от авторско право.