ИПИ: София и Габрово са областите с най-добри икономически показатели

Област София (град) и област Габрово са с най-добри икономически показатели, сочи седмото издание „Регионални профили: показатели за развитие“ на Института за пазарна икономика. Изданието беше представено в края на 2018 г.

Социалното развитие в област Габрово е добро и областта се нарежда сред Варна, Велико Търново, Смолян и Пловдив. По-голямата част от показателите са високи с изключение на демографията – Габрово е сред областите с най-влошена демографска картина.

Икономическо развитие: Много добро – София, Габрово

За поредна година, областите с ръст на преките чужди инвестициите на глава от населението през 2016 г. са сред най-силните икономически центрове – София и широката Софийска област, Пловдив, Бургас, Габрово, Русе.

Икономическо развитие. Източник: „Регионални профили: показатели за развитие” - ИПИ

Икономическо развитие. Източник: „Регионални профили: показатели за развитие” – ИПИ

Социално развитие: Добро – Варна, Велико Търново, Габрово, Смолян, Пловдив

Габрово е сред областите с най-бързо застаряване на населението. Въпреки че икономическото ѝ развитие е сред най-добрите през последните години, възрастовата зависимост на местното население ежегодно отбелязва нови рекорди както за областта, така и за страната.

Габрово е сред областите със сравнително добро представяне в образованието.

Традиционно културният живот пък е най-интензивен в столицата и областите Велико Търново и Габрово и 2017 г. не прави изключение.

Социално развитие. Източник: „Регионални профили: показатели за развитие” - ИПИ

Социално развитие. Източник: „Регионални профили: показатели за развитие” – ИПИ

Обобщената информация за област Габрово в изследването е следната:

Брутният вътрешен продукт на човек от населението в област Габрово продължава да нараства и през 2016 г. изпреварва средния ръст за страната, а бързото увеличаване на заплатите и доходите води до намаление на бедността в областта.

Сравнително благоприятната картина за пазара на труда в областта е подкрепена от относително добрата образователна структура на работната сила. Чуждестранните преки инвестиции в областта продължават да нарастват. Усвоените европейски средства също нарастват и спрямо населението остават вторите най-високи в страната (след тези в столицата).

Достъпът и използването на интернет в област Габрово се повишават и през 2017 г. и двата показателя вече изпреварват средните за страната нива. Усредненият размер на местните данъци и такси в общините в област Габрово е значително по-нисък от средните ставки в страната. И през 2018 г. Габрово е областта с най-висока прозрачност на органите на местното самоуправление. Покритието на кадастъра в областта също се увеличава значително.

Габрово е сред областите с най-влошена демографска картина. Габрово остава и сред областите с най-висока степен на урбанизация. Област Габрово традиционно се представя сравнително добре в областта на образованието.

Делът на здравноосигуреното население в област Габрово остава по-висок от средния. Относителният брой на лекарите в областта е съизмерим със средните стойности в страната. Относителният брой на регистрираните престъпления в област Габрово е съизмерим със средния за страната, но разкриваемостта в областта е значително по-висока.

Замърсяването на атмосферния въздух в област Габрово с въглероден диоксид остава в пъти по-ниско от относителното му страната. Културният живот в областта е сравнително интензивен.

Пълната информация за област Габрово може да прегледате тук

Цялото изследване „Регионални профили“ може да изтеглите тук