НСИ: Продължава застаряването на населението в област Габрово и през 2016 г.

Продължава процесът на застаряване на населението, съобщи Националният статистически институт по отношение на демографската ситуация в страната през 2016 година.

Делът на лицата на 65 и повече години в област Габрово – сред най-високите в страната

В регионален аспект делът на лицата на 65 и повече навършени години е най-висок в областите Видин (28.9%), Габрово (27.9%), Кюстендил и Ловеч – по 26.4%.

Относителен дял на населението на 65 и повече навършени години към 31.12.2016 г. по области. Източник: НСИ

Относителен дял на населението на 65 и повече навършени години
към 31.12.2016 г. по области. Източник: НСИ

Младите в област Габрово и Смолян – най-малко в страната

Относителният дял на населението под 15 години е най-нисък е в областите Габрово – 11.4%, и Смолян – 11.5%.

Към 31.12.2016 г. общият коефициент на възрастова зависимост в България е 53.4%, или на всяко лице в зависимите възрасти (под 15 и над 65 години) се падат по-малко от две лица в активна възраст. Общо в двадесет и четири области на страната този показател е над 50.0%, като най-неблагоприятно е съотношението в областите Видин (69.2%), Ловеч (65.7%) и Габрово (64.6%).

Коефициентът на демографско заместване – най-нисък в Смолян, Габрово и Кюстендил

Възпроизводството на трудоспособното население се характеризира чрез коефициента на демографско заместване, който показва съотношението между броя на влизащите в трудоспособна възраст (15 – 19 години) и броя на излизащите от трудоспособна възраст (60 – 64 години). Към 31.12.2016 г. това съотношение за цялата страна е 63. Най-нисък е този показател в областите Смолян – 44, и Габрово и Кюстендил, където 100 лица, излизащи от трудоспособна възраст, се заместват от 48 лица, влизащи в трудоспособна възраст.

Област Габрово с най-много населени места без население – 59

Населените места без население са 157. Най-голям е техният брой в областите Габрово, Велико Търново и Кърджали – съответно 59, 55 и 10.

Ккъм 31.12.2016 година населението в област Габрово е 112 334. Това е 1,6% от общото население на България. Прирастът на населението в област Габрово е отрицателен, -1.7%. През 2016 г. всички области в страната имат отрицателен естествен прираст.

Раждаемостта в област Габрово – сред най-ниските в страната

В осемнадесет области раждаемостта е по-ниска от средната за страната, като най-ниски стойности се наблюдават в областите Габрово (6.4‰) и Видин (6.2‰).

Коефициент на раждаемост по области през 2016 година. Източник: НСИ

Коефициент на раждаемост по области през 2016 година. Източник: НСИ

Коефициентът на смъртност в област Габрово

Коефициент на смъртност по области през 2016 година. Източник: НСИ

Коефициент на смъртност по области през 2016 година. Източник: НСИ

Коефициентът на смъртност в област Габрово през 2016 г. е 19,1‰. Той е по-нисък от смъртността в областите Видин, Монтана, Ловеч, Перник, Кюстендил, но по-висок от смъртността в съседната област Велико Търново.

Пълните демографски данни на НСИ може да прочетете тук.