Окръжен съд Габрово излезе с решение по делото срещу „Топлофикация Габрово“ ЕАД

Протест срещу "Топлофикация Габрово", 17 февруари 2017 г. © Община Габрово

Протест срещу „Топлофикация Габрово“, 17 февруари 2017 г. © Община Габрово

Окръжен съд Габрово обяви решението си по търговското дело срещу „Топлофикация Габрово“ ЕАД.

Съдът констатира, че през периода от 01.11.2016 г. до 17.02.2017 г. /датата на подаване на исковата молба/ „Топлофикация Габрово“ не е изпълнявала с грижата на добрия търговец законово вменените задължения, като системно не е доставяло или е доставяло некачествена услуга на своите абонати. При това са били засегнати неопределен, но определяем кръг лица и са им причинени значителни вреди – имуществени и неимуществени.

Съгласно решението топлофикационното дружество трябва да начисли неустойките за недоставено количество енергия, съгласно общите си условия, за периодите, в които не е доставяло топлинна енергия на своите абонати. В тази част решението на Окръжен съд – Габрово подлежи на обжалване пред Апелативен съд – Велико Търново в двуседмичен срок от връчването му на страните.

В последното заседание по делото ищците са заявили, че е отпаднал техният правен интерес по исковете за предприемане на действия по привеждане на топлопреносната мрежа в съответствие с изискванията на Закона за енергетиката и подзаконовите нормативни актове по неговото приложение, както и за признаване правото на всички абонати на ответното дружество да ползват 5% компенсация (т. 3 и т. 4 от предявените искове). По тази причина съдът е оставил същите без разглеждане и е прекратил производството по делото в тази му част. Актът на Окръжен съд – Габрово в частта, в която се прекратява производството, подлежи на обжалване пред Апелативен съд – Велико Търново, с частна жалба в едноседмичен срок от връчването му на страните.

С пълното съдържание на решението на Окръжен съд – Габрово може да се запознаете тук.

ВИЖТЕ ОЩЕ

ДЕЛОТО СРЕЩУ „ТОПЛОФИКАЦИЯ“ – ТЕМАТА В РАЗВИТИЕ